Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van de website van Bibliotheek Velsen, alsmede de op of via deze website ter beschikking gestelde gegevens en materialen, informatie en aansprakelijkheid .

De website van Bibliotheek Velsen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Bibliotheek Velsen niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde informatie volledig, juist of actueel zijn. De informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Bibliotheek Velsen kan er niet voor instaan dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Bibliotheek Velsen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de informatie. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bibliotheek Velsen.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Bibliotheek Velsen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Bibliotheek Velsen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie berusten bij Bibliotheek Velsen of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de informatie, mogen bezoekers de website en informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik (bijv. printen of opslaan). Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bibliotheek Velsen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Bibliotheek Velsen behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2021.